Lưu ý: Nếu nhập sai thẻ nhiều lần sẽ bị khóa


Nhập SĐT để lấy kết quả, tra lịch sử, trạng thái thẻ nạp